Konya ve inanç, do�a, kültür turizmi
9 bin y�ll�k geçmi�i ile yaz�dan önceki tarihin ipuçlar�n� veren Çatalhöyük ve Türkiye’nin en büyük tatl� su gölü olan Bey�ehir gölü Konya turizminin gelecek vadeden de�erleri aras�nda yer al�yor.

KONYA - Mevlana inanç turizminin önemli merkezlerinden olan eski Selçuklu ba�kenti Konya, bölgesindeki do�al güzellikleri ve tarihi mekanlar�yla her geçen y�l biraz daha turizme kazand�r�lan önemli bir potansiyeli bar�nd�r�yor.

Konya’da, Anadolu Selçuklu devletine ba�kentlik yapmas� nedeniyle çok say�da �slam eseri bulunuyor. Selçuklu’dan kalma han, kervansaray,cami, medrese ve kümbetlerle ya�ayan bir tarihin sahibi olan kent, bugün de dünyaca ünlü dü�ünce adam� Mevlana’n�n “kim olursan ol gel”ça�r�s�na cevap verenlerin u�rak yeri...

Mevlana Müzesi

Konya’n�n dünya çap�nda tan�nmas� ve ABD’den Kore’ye kadar geni� bir co�rafyadan turist çekerek inanç turizminde merkez olmas�nda içinde Mevlana’n�n türbesinin bulundu�u Mevlana Müzesi önemli rolü bulunuyor. Dünyan�n dört bir yan�ndan çok say�da turistin ziyaret etti�i Mevlana Müzesi, geçen y�l 1 milyon 398 bin ziyaretçi say�s�na ula�arakTürkiye’nin en fazla ziyaret edilen müzesi oldu. Müzeye, �stanbul, Ankara, �zmir, Bursa, Antalya gibi büyük illerinyan� s�ra çok say�da ilden düzenlenen özel turlarla gelinebiliyor. Mevlana müzesi her y�l yerli ve yabanc� yüz binlerce turist taraf�ndan ziyaret edilirken, 10-17 Aral�k tarihleri aras�ndaki Mevlana Haftas�’nda gerçekle�tirilen “Vuslat Törenleri” büyük ilgi görüyor. Bu tarihlerde yabanc� ve yerli tur �irketleriyle ya da bireysel olarak Konya’ya gelen ziyaretçiler otellerdeki doluluk oran�n� yüzde 100’e ç�kar�yor. Biletleri haftalar öncesinden sat�lan “Vuslat Törenleri” için dünyan�n her yerinden Mevlana tutkunlar� Konya’ya ak�n ediyor.

ÖREN YERLER�
Ören yerleri aç�s�ndan da zengin olan Konya’da Çumra �lçesi yak�nlar�ndaki Çatalhöyük 9 bin y�ll�k geçmi�i ile ön plana ç�k�yor. Dünyan�n en eski yerle�im birimleri aras�nda gösterilen
Çatalhöyük, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yap�lara ait özgün buluntular ile yaz�n�n bulunmas�ndan önceki insanl�k tarihine ���k tutan merkezlerin ba��nda geliyor. �imdilik tur firmalar�n�n program�na al�nmayan Çatalhöyük’ü gezmek isteyenler kendi imkanlar� ile bölgeye gidebiliyor.

Merkez Selçuklu �lçesi’ne ba�l� Sille Mahallesi’nde yer alan, 327 y�l�nda Bizans �mparatoru Constantin’in annesi Helena’n�n, Hac için Kudüs’e giderken Konya’ya u�rad��� dönemde yapt�rd��� Sille Aya-Elena Kilisesi, Konya’n�n Bey�ehir �lçesi’nde bulunan Hititler’den kalma Eflatunp�nar Havuzu ile Hitit An�t�, yine Bey�ehir’de Sultan 1. Alaeddin Keykubad taraf�ndan 1226-1236 y�llar� aras�nda yapt�r�lan Kubad-Abad Saray�, Karahöyük ve Kilistra gibi yerler de Konya’n�n gezilebilecek önemli ören yerleri aras�nda yer al�yor.

“Tah�l Ambar�” olarak nitelendirilen Konya’n�n Halkap�nar �lçesi’nde dünyan�n ilk “Tar�m An�t�” olarak kabul edilen �vriz Kaya Kabartmalar� bulunuyor. Tuvana Krall���ndan günümüze kadar gelen en önemli kültür varl�klar�ndan birisi olan �vriz Kaya Kabartmas�, Toroslar’dan do�an zengin kar sular�n�n olu�turdu�u tarihi �vriz Çay�’n�n kayna��nda bulunuyor. M.Ö. 800 y�llar�nda Tuvana ülkesinin krallar�ndan Varpalawas taraf�ndan yapt�r�lan an�tta, kral�n elindeki üzüm salk�m�n� Bereket Tanr�s�’na sunmas� tasvir ediliyor.

DO�A TUR�ZM�YLE MEKE VE BEY�EH�R GÖLÜ
Konya’n�n sahip oldu�u do�al güzellikler aras�nda, “Dünyan�n Nazar Boncu�u” olarak nitelendirilen Meke Gölü ve Türkiye’nin en büyük tatl� su gölü olma özelli�ini ta��yan Bey�ehir Gölü, güzelli�iyle görenleri kendine hayran b�rak�yor. Karap�nar �lçesi’nde yer alan ve yakla��k 5 milyon y�l önce volkanik bir patlama sonucu meydana geldi�i san�lan Meke krater gölü, yaz ve k�� aylar�nda bir nazar boncu�unu and�ran görünümüyle hem do�a tutkunlar�n�, hem de foto�raf merakl�lar�n�n ilgisini çekiyor. Henüz tur firmalar�n�n programlar�na yeni girmeye ba�layan ve çok say�da ku�a ev sahipli�i yapan Meke Gölü de di�er sulak alanlar gibi küresel �s�nma yüzünden yok olma tehlikesi ya��yor. Göl, genellikle �çAnadolu turizm firmalar�n�n yaz aylar�nda düzenledi�i programlarla gezilebiliyor.

Bey�ehir Gölü de do�a ve av turizmi aç�s�ndan Türkiye’nin önde gelen merkezleri aras�nda yer al�yor. Günbat�m� turlar�n�n düzenlendi�i Bey�ehir Gölü, özellikle yaz aylar�nda çevresini saran ormanl�k alan ve Anamas Da�lar� ile görülmeye de�er bir manzara olu�turuyor. 30’dan fazla adan�n bulundu�u göl, özellikle günbat�m�nda görenleri kendine hayran b�rak�yor. Bey�ehir Gölü ve çevresinin yat�r�mlar ve etkin tan�t�mla do�a turizminin gelecekteki önemli merkezlerinden biri olmas� bekleniyor.

KONYA’DA MÜZELER
Sultan 2. �zzeddin Keykavus döneminde Emir Celaleddin Karatay taraf�ndan, 1251 y�l�nda yapt�r�lan ve Anadolu Selçuklu devri çini i�çili�inde önemli yer tutan Karatay Medresesi Konya’n�n ziyaret edilebilecek önemli müzeleri aras�nda yer al�yor.

Kubad-Abad Saray� kaz� buluntular� aras�nda olan duvar çinileri, çini ve cam tabaklar ile Konya ve yöresinde bulunan Selçuklu ve Osmanl� dönemlerine ait çini ve seramik tabaklar, kandiller ve alç� parçalar�n�n sergilendi�i müze, Mevlana Müzesi turlar� kapsam�nda gezilebiliyor.

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali taraf�ndan 1254 y�l�nda yapt�r�lan, Selçuklu ta� i�çili�i �aheserlerinden kabul edilen �nce Minare Müzesi, 1242 y�l�nda Bedreddin Muslih taraf�ndan in�a ettirilençinilerle süslü aç�k avlulu S�rçal� Medrese Müzesi de Mevlana Müzesi’ne yap�lan turlarla ziyaret edilebiliyor.

KONYA’DA MA�ARA TUR�ZM�
Ma�ara turizmi aç�s�ndan önemli bir potansiyeli bar�nd�ran Konya’n�n Derebucak �lçesi’nde, Balatini Ma�aras�, 1830 metre uzunlu�uile dikkati çekiyor. Düden ve kaynak konumunda iki giri�i bulunan ma�ara, travertenleri, dev cad� kazanlar� ile görülmeye de�er güzellikleri bünyesinde bar�nd�r�yor.

Çaml�k Beldesi’nde bulunan Körükini Ma�aras� ise 1250 metre uzunlu�u ve içinden geçen Uzunsu Deresi ile yerli ve yabanc� turistlerin ilgisi çekiyor. Bunlar d���nda Suluin Ma�aras�, Sakaltutan Ma�aras�, Susuz Ma�aras� ile Seydi�ehir’de bulunan 1650 metre uzunlu�unda içerisinde göl bulunan T�naztepe Ma�aras� ve Bey�ehir Gölü’nün güneyindeki P�narba�� Ma�aras� da Konya’n�n görülmeye de�er do�al güzelliklerini olu�turuyor.

Selçuklu ve Osmanl� döneminde kalma eserleriyle de dikkati çeken Konya’da, turizm ve sanayisindeki geli�mesine paralel olarak turizm yat�r�mlar� da artamaya ba�lad�.